Warranty and service

Instrukcja obsługi Certyfikat zgodności

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedaż internetowa: W przypadku zakupu roweru w ramach sprzedaży internetowej sprzedawca zobowiązany jest do przygotowania roweru zgodnie z Obowiązkami Sprzedawcy. Klienci, którzy nabyli rower droga elektronicznq mogą realizować uprawnienia wynikające z gwarancji producenta bezpłatnie wyłącznie w miejscu zakupu lub autoryzowanym punkcie serwisowym.

Czynności przedsprzedawcze

Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania nabywcy roweru sprawnego, gotowego do natychmiastowej eksploatacji i po uprzednim wykonaniu następujących czynności przedsprzedażnych:

 1. Rozpakowanie roweru;
 2. Zamontowanie pedałów oraz dokładne ich dokręcenie ustawienie i dokręcenie kierownicy w położeniu do jazdy;
 3. Dokręcenie wszelkich śrub;
 4. Sprawdzenie oświetlenia i ułożenie opon;
 5. Regulacja hamulców oraz przerzutek;
 6. Podciągniecie szprych oraz wycentrowanie kół jeśli jest to niezbędne;
 7. Uzupełnienie powietrza w ogumieniu do właściwego ciśnienia;
 8. Usuniecie z powierzchni roweru śladów zanieczyszczeń;
 9. Dokładne wypełnienie Metki Handlowej i Karty Gwarancyjnej.
 10. W przypadku zakupu roweru powyższe czynności powinien wykonać sprzedawca. Kupujący potwierdza wykonanie w/w czynności

Warunki gwarancji

 1. Firma ELMARK z siedzibą w Raszynie zwana dalej Gwarantem wyłączny dystrybutor marki Overfly- udziela na zakupiony rower gwarancji na okres 2 lat, licząc od daty zakupu.
 2. Na akumulator oraz silnik Gwarant udziela gwarancji na okres 2 lat.
 3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest dokonanie pierwszego płatnego przeglądu gwarancyjnego roweru w autoryzowanej sieci serwisowej lub autoryzowanym punkcie sprzedaży firmy ELMARK w terminie miesiąca od dnia zakupu, co potwierdza się wpisem w karcie gwarancyjnej.
 4. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez autoryzowany punkt serwisowy lub autoryzowany punkt sprzedaży firmy ELMARK.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem autoryzowanego punktu sprzedaży firmy ELMARK, w którym rower został zakupiony lub autoryzowanego punktu serwisowego, których dane kontaktowe dostępne są na stronie www.overflybike.pl
 6. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu roweru wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
 7. W okresie trwania gwarancji wszystkie wady wynikające z nieodpowiedniej jakości użytych materiałów oraz wad montażowych będą usuwane bezpłatnie.
 8. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, ELMARK zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi.
 9. W przypadku braku możliwości naprawy, elementy objęte gwarancją zostaną wymienione na nowe.
 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w jakim rower pozostawał w naprawie.
 11. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja co do zasadności reklamacji ELMARK podejmie po konsultacji z autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych komponentów.
 12. Gwarancja traci swą ważność w przypadku:
  • samodzielnej, niewłaściwej naprawy przez klienta;
  • wprowadzenia przez klienta zmian konstrukcyjnych;
  • używania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • niewłaściwego sposobu przechowywania, obsługi oraz konserwacji roweru wg dołączonych do roweru instrukcji;
  • nieprzestrzegania warunków gwarancji;
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego przygotowania roweru do wysyłki.
 13. Gwarancja nie obejmuje roweru ani jego części, których numery seryjne lub elementy identyfikacyjne zostały usunięte lub uszkodzone (jeżeli takie były).
 14. Gwarancji nie podlegają:
  • Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji tj. zużycie i zniszczenie ogumienia, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków i okładzin hamulcowych, zużycie tarcz hamulcowych, piast kół, linki i pancerze, żarówki oświetlenia, zużycie elementów napędu: łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego, zużycie elementów zawieszenia roweru uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, pierścienie uszczelniające (oringi), uszczelki.
  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub braku konserwacji tj. skrzywienie lub złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie obręczy, złamanie lub wygięcie baka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, uszkodzenie lub złamanie przerzutki przedniej lub tylnej, uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego ustawienia zawieszenia, korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji, użycie komponentów lub akcesoriów nie przeznaczonych do danego typu roweru.
  • Zmiany powłoki lakierniczej, np.: korozji wynikającej z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nie przestrzegania zasad konserwacji.
 15. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się:
  • regulacji,
  • likwidacji luzów,
  • uszkodzeń połączeń gwintowanych (np. pedały z korbą)
 16. ELMARK nie ponosi odpowiedzialności za wady roweru wywołane uprawianiem sportów wyczynowych, jego nieprawidłowym użytkowaniem ani za powstałe w wyniku tego wypadki, uszkodzenia ciała itp.
 17. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzeń ciała. ELMARK nie odpowiada za tego typu szkody.
 18. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć czysty i kompletny rower wraz z aktualnq i wypełnionq Kartą Gwarancyjna
 19. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów za wady rzeczy sprzedanej.
 20. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
// //